Vikipedeja:Lītaunīku-latgaļu vuordineica

Materials nu Vikipedeja
Jump to navigation Jump to search

A[labot pirmkodu]

AA[labot pirmkodu]

a [a] a [a]
a! [à] a! [ã] jst. a! [a] ai! [ài] oi! [òi]

AB[labot pirmkodu]

Abakanas [Abanas] geogr. Abakans [Abakànc]
abakas [akas] 1. archit. abaks [abaks], dem. abaceņš [abaćèńč];
2. mat., ist. abaks [abaks], dem. abaceņš, [abaćèńč]; skaitekli [skàit′ek′l′i], dem. skaitekleiši [skàit′ek′l′eîšy]
abandonas [abannas] teis., ekon.                   atsasacejums [acasaćejùms]; atsasaceišona [acasaćeîšona]
abat/as, -ė [at/as, -ė] bažn.   opat/s, -e [opa/c, -t’ä], dem. opat/eņš, -eite, [opat’/èńč, -eît’ä]
abatija [abat′i] bažn. opateja [opat′eja]
abažūras [abaž˜ ūras] ļampysvierss [l’`ämpyśv’ìerss], dem. ļampysvierseņš [l’`ämpyśv’ìerśèńč]; abažurs [abažùrs], dem. abažureņš [abažuŕèńč]
abcha/zas, -zė [ab/zas, -źė]       abhazī/ts, -te [apHaź`ī/c’, -t’ä]
abėcėlė [ab′ėć˜ ėl′ė] alfabets [àlfab′ec], dem. alfabeteņš [àlfab’et’èńč]; lementars [l’eḿèntàŕś], dem. lementareits [l’eḿèntaŕeîć]; abece [ab′ećä], dem. abeceite [ab’ećeît’ä]
abėcėlinink/as, -ė [ab′ėć˜ ėl′ińink/as,-ė] lementarn/īks, -eica [l′em′entàŕń/`īks, -eîca], dem. lementarn/īceņš, -eiceņa [l’eḿèntàŕń/`īćèńč, -eîćeńä]
abėcėlin/is, -ė [ab’ėć˜ ėl’iń/is,-ė] alfabetisk/ys, -a [àlfab’et’isk/ys, -a]; lementarisk/ys, -a [•l’eḿèntaŕisk/ys, -a]; lementarei/gs, -ga [l’eḿèntaŕeî/ks, -ga]; abecei/gs, -ga [ab’ećeî/ks, -ga]
abėcėliškai [ab’ėć˜ ėl’iškai] alfabetiskai [àlfab’et’iskài]; abeceigai [ab’ećeîgài]; pa alfabetam [pa àlfab’etàm]; pa abecei [pa ab’ećèi]
abėcėlišk/as, -a [ab’ėć˜ ėl’išk/as, -a] alfabetisk/ys, -a [àlfab’et’isk/ys,-a]; abecei/gs, -a [ab’ećeî/ks, -ga]
abėcėliškumas [ab’ėćėl’išmas] alfabetiskums [àlfab’e’tiskùms]; abeceigums [abećeîgùms]
abejaip [ab’ejaĩp] tai i tai [taî i taî]; i tai, i tai [i taî, i taî]; divaiži [d’ivaîžy]; divejaiži [d’iv’ejaîžy]; obadiv formuos [obad’ìu fòrmuôs]; obadiv atmejuos [obad’ìu at’ḿejuôs]; pa obadiv celim [pa obad’ìu ćel’ìm]
abejetas [•ãb’ejetas] dktv., vns., retai obadiv [oba•d’ìu] įv., dgs., vyr. ir mot. g.; obadivej/i, -is [oba•d’iv’eji, oba•d’iv’ejiś] įv., dgs.; obej/i, -is [•obeji, •ob’ejiś] įv., dgs.
abej/i, -os [ab’e•jì, •ãb’ejos] obej/i, -is [•ob’ej/i, -iś]; obadivej/i, -is [oba•d’iv’ej/i, -iś]; obadiv [oba•d’ìu] vyr. ir mot. g.
abejingai [ab’e•jìngai] vysleidzeigai [•vysl’èidźeîgài]; glābai [•gl`ābài]
abejing/as,-a [ab’e•jìng/as, -a] vysleidzei/gs, -ga [•vysl’èidźeî/ks, -ga]; glā/bs, -ba [•gl`ā/ps, -ba]
abejingumas [ab’ejin•gùmas] vysleidzeiba [•vysl’èidźeîba]; glābums [•gl`ābùms]
abejojimas [ab’e•jójimas] šuorbuošonuos [•šùorbuôšonuos]; šuorbys [•šùorbys] ppr. dgs.; dūrsteišonuos [•d`ūŕśt’eîšonuos]; dūrsteiba [•d`ūŕśt’eîba] ppr. vns.
abejokl/is, -ė [ab’e•jõkl/is, -ė] šuorbuotuo/js, -ja [•šùorbuôtùo/iś, -ja], dem. šuorbuotuoj/eņš, -eņa [•šùorbuotuoj/èńč, -eńa]; dūrsteituo/js, -ja [•d`ūŕśt’eîtùo/iś, -ja], dem. dūrsteituoj/eņš, -eņa [•d`ūŕśt’eîtùoj/èńč, -eńä]
abejok/s, -ia [ab’e•jók/s, -ia] tys i tys vyr. g., tei i tei mot. g. [•tys i •tys, •t’èi i •t’èi]; i tys, i tys vyr. g., i tei, i tei mot. g. [i •tys i •tys, i •t’èi, i •t’èi]
abejonė [ab’e•jõnė] šuorbys [•šùorbys] ppr. dgs., dem. šuorbenis [•šùorb’eńiś]; šuorbuošonuos [•šùorbuôšonuos]; dūrsteiba [•d`ūŕśt’eîba] ppr. vns., dem. dūrsteibeņa [•d`ūŕśt’eîb’eńä]; dūrsteišonuos [•d`ūŕśt’eîšonuos]
abejopai [ab’e•jópai] tai i tai [•taî i •taî]; i tai, i tai [i •taî, i •taî]; divaiži [•d’ivaîžy]; divejaiži [•d’iv’ejaîžy]; obadiv formuos [oba•d’iù •fòrmuôs]; obadiv atmejuos [oba•d’iù •at’ḿejuôs]; pa obadiv celim [pa oba•d’iù •ćel’ìm]
abejop/as, -a [ab’e•jóp/as, -a] tys i tys vyr. g., tei i tei mot. g. [•tys i •tys, •t’èi i •t’èi]; i tys, i tys vyr. g., i tei, i tei mot. g. [i •tys i •tys, i •t’èi, i •t’èi]
abejo/ti (-ju, -ji, -ja; -jau, -jai, -jo) [ab’e•jó/ti, -ju, -ji, -ja; -jau, -jai, -jo] šuorb/uotīs (-ojūs, -ojīs, -ojās; -uojūs, -uojīs, -uojuos) [•šùorb/uôtˆīś, -ojˆūs, -ojˆīś, -ojˆās, -ùojˆūs, -ùojˆīś, -ùojuôs] ; dūrs/teitīs (-tūs, -tīs, -tuos; -tejūs, -tejīs, -tejuos) [•d`ūŕś/t’eîtˆīś, -tˆūs, -t’ˆīś, -tuôs, -t’ejˆūs, -t’ejˆīś, -t’ejuôs]
abejotoj/as, -a [ab’e•jótoj/as, -a] šuorbuotuo/js, -ja [•šùorbuôtùo/iś, -ja]; dūrsteituo/js, -a [•d`ūŕśt’eîtùo/iś, -ja]
abejotinai [abe•jótinai] šuorbeigai [•šùorb’eîgài]; naskaidrai [•naskàidrài]; napatycamai [•napatycamài]
abejotin/as, -a [ab’e•jót’in/as, -a] šuorbei/gs, -ga [•šùoŕb’eî/ks, -ga]; nadrūs/s, -a [•nadr`ūs/s, -a]; napatyc/ams, -ama [•napatyc/àms, -ama]; naskaidr/ys, -a [•naskàidr/ys, -a]
abejotinumas [ab’ejot’i•nùmas] šuorbeigums [•šùoŕb’eîgùms]; nadrūsums [•nadr`ūsùms]; napatycamums [•napatycamùms]; napatycameiba [•napatycàḿeîba]; naskaidrums [•naskàidrùms]
abejur [ab’e•ju˜r] retai i tī, i tī [i •t’î, i •t’î]; i tī, i ite [i •t’î, i •it’ä]; obadiv vītuos [oba•d’ìu •v’ītuôs]
abejutiškai [ab’e•jùt’iškai] retai 1. pušleidza labi [puš•l’èidza •lab’i];
2. namoz [•namos]
abejutišk/as, -a [ab’e•jùt’išk/as, -a] retai pušleidza lo/bs, -ba [puš•l’èidza •lo/ps, -ba]
abu, abi [a•bù, a•b’ì] obadiv [oba•d’ìu] vyr. ir mot. g.; obej/i, -is [•ob’ej/i, -iś]; obadivej/i, -is [oba•d’iv’ej/i, -iś]
abiak/is, -ė būdv. [ab’i•jãk’/is, -ė]       obeju ocu- [•ob’eju •ocu]
abiakis regėjimas [ab’i•jãkis ŕeg’ė’jimas]       obeju ocu redzeiba [•ob’eju •ocu •ŕedźeîba]; redziešona obadivejom acim [•ŕedźiêšona oba•d’ivejòm •aćìm]
abiašmẽnis, -ė [ab’ijaš’•ḿ˜än/is, -ė]       divesminei/gs, -ga [•d’iv’eśḿińeî/ks, -ga]
abigaliai [ab’iga•l’äĩ] nu obeju golu [nu •ob’eju •golu]; pa obadiv golim [pa oba•d’ìu •gol’ìm]; divgaleigai [•d’ìugal’eîgài]
abigal/is, -ė [a•b’ìgal’/is, -ė] obeju golu- [•ob’eju •golu]; divgalei/gs, -ga [•d’ìugal’eî/ks, -ga]
abudu, abidvi [a•bùdu, a•b’ìd’v’i] obadiv [oba•d’ìu] vyr. ir mot. g.; obej/i, -is [•ob’ej/i, -iś]; obadivej/i, -is [oba•d’iv’ej/i, -iś]
asai [•ãsai] mitol., dgs. āsi [•`ās’i]

Verīs taipoš[labot pirmkodu]

Nūruodis[labot pirmkodu]